top of page

Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden – Horta-Nova

 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. B2C gelden voorwaarden conform wetgeving.

 

ART. 1. ORDERBEVESTIGING

 

1.1. Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt hem. De uitvoering ervan geschiedt aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper, zelfs al worden die naderhand meegedeeld, en behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke afspraak. Het ontbreken van een reactie vanwege de verkoper op een inbreuk op of een afwijking van de voorwaarden, kan, ongeacht de duur of frequentie ervan, niet worden beschouwd als een wijziging van die voorwaarden.

 

1.2. Alle bestellingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een persoon die de verkoper verbindt. Als kwijting gelden alleen de door de verkoper zelf ondertekende stukken.

 

ART. 2. OFFERTES

Alle offertes blijven geldig voor een periode van 14 dagen te rekenen vanaf de datum vermeld in de offerte en alleen voor de erin aangeduide hoeveelheden. Alle erin vermelde prijzen gelden voor afname van de goederen in de magazijnen van de verkoper. De tarieven opgenomen in reclame (brochures, advertenties, websites, acties enz.) kunnen nooit als een offerte worden beschouwd. Offertes worden op maat gemaakt en zijn inrekening gebracht met potentieel materiaalverliezen bij productie. Bij niet volledig bestelde offertes, indien anders vermeld, kunnen prijzen variëren.

 

ART. 3.LEVERING

3.1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, ook niet wanneer ze opgenomen zijn in een schriftelijke overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen maar dan nog rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de sector van de verkoper. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot een boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

3.2. De leveringstermijnen worden gerekend in werkdagen en houden geen rekening met onverwacht oponthoud ingeval van overmacht. Worden o.m. beschouwd als overmacht: algemene of gedeeltelijke stakingen, lockout, epidemieën, wegblokkades, gebrek aan vervoermiddelen, brand, overstroming, machinebreuk, enz., en meer algemeen elke omstandigheid buiten de wil van de verkoper die tot gevolg heeft dat diens fabrieken of magazijnen of de fabrieken of magazijnen van diens leveranciers worden stilgelegd of die tot gevolg heeft dat de levering van grondstoffen wordt vertraagd.

 

3.3. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de orderbevestiging dan wel bestelbon of op de voorzijde van de factuur. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, worden de goederen, zelfs indien ze franco worden verkocht, vervoerd en geleverd ten laste en op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De levering dient te gebeuren op een voor de voertuigen makkelijk te bereiken plaats.

 

ART. 4. PRIJS

De prijs is deze zoals vermeld op de orderbevestiging dan wel bestelbon, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen (internationale staalprijs, lonen, energie, enz.). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. De prijs is exclusief taksen, BTW, levering, vervoer en verzekeringskosten die ten laste vallen van de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte.

 

ART. 5. CONTROLE

 

5.1. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Klachten betreffende de kwaliteit van de geleverde goederen of verkeerde levering worden enkel aanvaard indien ze aan de verkoper gericht worden in een aangetekende brief verstuurd binnen de 48 uren na de levering. Zo niet wordt de koper geacht de levering onvoorwaardelijk te hebben aanvaard, behoudens verborgen gebreken. Klachten over hoeveelheden kunnen enkel aanvaard worden indien ze bij het lossen worden vermeld op de afleveringsdocumenten. Bij afhaling van goederen dient het nazicht van de hoeveelheden te gebeuren door de vervoerder voor het verlaten van de magazijnen. Al de goederen worden verkocht met de afwijkingen die gebruikelijk zijn qua afmetingen, gewicht, kleur enz. en zijn van normale handelskwaliteit zonder meer. Behoudens voorafgaandelijk akkoord van de verkoper worden goederen niet teruggenomen. Maatwerk, zoals vermeld op de bestelbon van de verkoper, worden nooit teruggenomen, tenzij door verkoper anders vermeld.

 

5.2. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en de verkoper er onmiddellijk na hun ontdekking van op de hoogte werd gebracht middels aangetekende brief.

 

5.3. De aansprakelijkheid van de verkoper blijft steeds beperkt tot de omruiling van de goederen die niet voldoen, of herstel ervan indien de kost ervan lager zou liggen dan de vervangwaarde van de goederen. Er kunnen de verkoper geen andere terugbetalingen, kosten noch schadevergoedingen worden aangerekend, ongeacht hun oorzaak. Verwerking van de goederen zal in elk geval als aanvaarding van de goederen gelden zelfs indien voordien klachten werden overgemaakt. Bij teruggave zal de verkoper steeds een administratieve kost bepalen.

 

ART. 6. EIGENDOMSOVERDRACHT

De geleverde goederen blijven integraal en exclusief eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten, zelfs indien ze geleverd werden aan de klant. De klant draagt de risico’s vanaf de start van de levering. Ingeval de koper de goederen herverkoopt, draagt hij de schuldvorderingen die voort komen uit de verkoop ten titel van pand over aan de verkoper en verbindt hij zich ertoe, op eenvoudig verzoek van de verkoper, hem de naam en persoonsgegevens mee te delen van diegene aan wie de goederen zijn overgedragen .Bij niet-betaling op de vervaldag wordt de verkoop van rechtswege ontbonden ten voordele van de verkoper, die de teruggave van de goederen op kosten van de verkrijger kan vorderen en zijn rechten op schadevergoeding kan doen gelden. De door de koper betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

ART. 7. BETALING

7.1. Alle facturen zijn betaalbaar te Lierde. De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de factuur contant betaalbaar. De geadresseerde van de factuur is steeds verantwoordelijk voor de betaling. Aanrekeningen van betalingen gebeuren op de oudste schuld eerst. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald.

 

7.2. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal rente geven berekend op basis van 1% per begonnen maand. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich eveneens het recht voor het bedrag van de factuur met 10% te verhogen, met een minimum van 25 € ten titel van schadeloosstelling. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De nalatigheidsintresten worden per begonnen maand verrekend. Rente en verhoging zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

 

7.3. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 5.1. moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst.

 

ART. 8. WAARBORGEN

Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele of gedeeltelijke bestelling op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

 

ART. 9. GESCHILLENREGELING

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht met uitsluiting van de Weense koopverdragen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen om de zetel van de verkoper te beschouwen als plaats van de uitvoering van de overeenkomsten. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, bevoegd. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief erelonen, zullen op de koper worden verhaald

bottom of page